Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Komunikaty
Wiadomości dnia
Historia
Kontakt
 

Komunikaty


                                              Okazanie sztandaru dla MZW ZŻWP
Prezydium Małopolskiego Zarządu Województwa ZZWP zaprasza na spotkanie wielkanocne i okazania sztandaru w dniu 26 marca o godzinie 1100 w Klubie WS Pychowice,  ul Praska 70. Zapraszamy wszystkich darczyńców i sympatyków którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru.

    Koledzy - Ludzie dobrej woli - Ludzi Honoru i Wszyscy Którzy z dumą i szacunkiem nosili Mundur Żołnierza Wojska Polskiego - dziękuję i wiem, że można na Was liczyć.

 

Do zobaczenia  

Prezes MZW ZZWP

 SPOTKANIE
Z WICEMINISTREM OBRONY NARODOWEJ
STANISŁAWEM WZIĄTKIEM 

     Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 6 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisławem Wziątkiem. Związek reprezentowali koledzy: Marek Bielec, Henryk Budzyński i Grzegorz Niski.

    Na wstępie Prezes Związku płk Marek Bielec podziękował za możliwość odbycia spotkania. Wręczył wiceministrowi historię Związku oraz wydaną przez Związek płytę „Zawsze wierni Ojczyźnie”. Stwierdził, że najważniejszym problemem, na rozwiązanie którego oczekują członkowie Związku to podpisanie porozumienia o współpracy. Jego podpisanie zapewni utrzymanie więzi  międzypokoleniowej, a także umożliwi przekonanie niektórych dowódców do Związku.

    Wiceminister Stanisław Wziątek podkreślił, że to przyjemność i honor spotkać się z przedstawicielami Związku. Stwierdził, że poprzednie kierownictwo resortu ON rozwiązując porozumienie wyrządziło krzywdę Związkowi. Przed spotkaniem zapoznał się z całością korespondencji między resortem a Związkiem w tej kwestii. Podkreślił, że resort jest gotowy podpisać porozumienie o współpracy.

    Prezes Związku przekazał wiceministrowi wniosek o zawarcie porozumienia wraz z wszystkimi załącznikami oraz dwie prośby: umożliwienia zawierania przez jednostki organizacyjne Związku umów użyczenia pomieszczeń na ich siedziby oraz o udostępnianie Związkowi klubów jednostek wojskowych na prowadzenie działalności statutowej, odbywanie zebrań i spotkań.

    W trakcie rozmowy Prezes Związku przedstawił wiceministrowi Stanisławowi Wziątkowi następujące wnioski i postulaty:

- usunięcie z Ceremoniału Wojskowego postanowień ograniczających możliwość wyznaczania wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe (wydana została dyspozycja dotycząca nowelizacji Ceremoniału, w takim zakresie, aby wojskowa asysta honorowa przysługiwała każdemu żołnierzowi, który nie był karany zaś wielkość asysty zależeć będzie od stopnia wojskowego);

-   wyznaczanie asysty honorowej na uroczystości organizowane przez Związek;

-   zniesienie blokady na rozpatrywanie składanych przez Związek wniosków o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe oraz nadanie odznaczeń;

-  zlikwidowanie wpływu IPN na kształt sal tradycji w jednostkach i instytucjach wojskowych oraz przywrócenie ich prawdziwej historii;

- rozważenie możliwości zbudowania lub adaptacji kolejnych obiektów na Dom Emeryta Wojskowego;

- jednoznaczne uregulowanie zasad noszenia munduru wojskowego zakazując występowania w mundurach aktualnych wzorów oraz aktualnych stopniach wojskowych nadawanych swym członkom przez różne stowarzyszenia;

-  rozważenie możliwości finansowego wsparcia wydawania „Głosu Weterana i Rezerwisty” (poprzez udział w otwartych konkursach ofert);

-  rozważenie możliwości aktualizacji planów współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i uzupełnienie ich o propozycje zgłoszone przez Związek.

    Po omówieniu powyższych wniosków Prezes Związku płk Marek Bielec wręczył je wiceministrowi Stanisławowi Wziątkowi w formie pisemnej. Stanisław Wziątek zapewnił, że zostaną one dokładnie przeanalizowane i rozpatrzone. Niektóre z postulatów już są realizowane. 

Henryk BUDZYŃSKI


"Spotkanie w Wadowicach"

      W dniu 28 października 2023 r., w budynku historycznym dawnego 2. Pułku Piechoty i 1. SPBPG, odbyło się poszerzone posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w oparciu o okolicznościowe spotkanie Koła ZŻWP nr 14 "Szarotka". Jest to drugie spotkanie utworzonego w tym roku koła, na którym omówiono wiele interesujących kwesti z perspektywu historycznej i działań bieżących związku i koła. W części oficjalnej wręczono legitymacje nowym członkom i wyróżnienia związkowe dla osób które przyczyniły się w znaczący sposób do utrzymania pamięci historycznej i dorobku "Podhalańczyków" jako symbolu Wadowic i Sił Zbrojnych RP.

- Spotkanie w Wadowicach -

AKTYWNOŚĆ I WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KÓŁ PODSTAWOWYM ZADANIEM MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

          W wieloletniej tradycji polskiego społeczeństwa, żołnierze, powstańcy i pozostałe osoby, które brały lub wspierały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji wałczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej obdarzone były i są szacunkiem a nawet czcią. Choć ich ofiara męstwa, a często zdrowia była wielka to zazwyczaj po zakończonych działaniach wojennych lub odbytej służbie popadali w zapomnienie, egzystując nierzadko w biedzie na marginesie życia społecznego. Dlatego już w początkowych latach II Rzeczypospolitej weterani wojen i działań niepodległościowych, tworzyli organizacje kombatanckie zmierzające do starań o prawo do pracy, do renty, zasiłków, a także doraźnej pomocy materialnej. Dla zwiększenia skuteczności i siły swoich działań, 34 organizacje kombatanckie połączyły się w 1934 roku i utworzyły Federacje Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Po II wojnie światowej weterani walk na różnych frontach założyli kilkanaście organizacji kombatanckich, które w 1949 roku zostały zjednoczone i zorganizowane w jedną organizacje pod kuratelą władz państwowych – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego założono w 1981 roku, a jego dewizą zostało  zapisane w Statucie hasło „Zawsze Wierni Ojczyźnie”. W tym roku obchodziliśmy 42. rocznicę działalności związku. (- czytaj dalej -)
       W dniu 20.06 odbyło się uroczyste, poszerzone posiedzenie Małopols
kiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Celem tego posiedzenia było upamiętnienie 42. rocznicy działalności związku, obchodzonej już bez obostrzeń pandemicznych, podsumowanie prawie dwu letniej pracy obecnego zarządu i określenie celów działalności na kolejny rok i omówienie wspólnych działań w ramach integracji stowarzyszeń kombatanckich. Na  posiedzenie zostali zaproszeni prezesi lub przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji weteranów i kombatantów działających w Krakowie oraz poprzedni prezesi MZW. W integracyjnej części spotkania, uczestniczyli nasi przyjaciele  z ZG Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Rady Głównej Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP i Międzynarodowej Konfederacji Oficerów NATO i UE, Sądu Koleżeńskiego ZG ZŻWP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów RP, Związku Polskich Spadochroniarzy, Koła ŻW, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Organizacji Gladiator. 
      Jednak zanim przeprowadzone zostało to zamierzenie, przedstawiciele MZW ZŻWP, odbyli szereg spotkań w kołach i z władzami samorządowymi. Pierwszym ważnym wydarzeniem, było spotkaniem z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa, którego celem było omówienie dotychczasowej współpracy i określenie celów, rozwoju i dalszego kontynuowania współpracy pomiędzy UM Krakowa, a MZW ZŻWP. Pierwszym efektem tego spotkania było wpisanie do agendy Prezydenta naszych przedsięwzięć i potwierdzenie udziału przedstawicieli UM Krakowa w naszych spotkaniach.
      Kolejnym etapem przygotowania do posiedzenia zarządu był udział przedstawicieli MZW ZŻWP w spotkaniach kół z zadaniem wysłuchania problemów, wniosków i postulatów z którymi na co dzień spotykają się nasi koledzy w działalności kół  wynikającej z działalności związkowej. Podczas spotkań dodatkowo realizowane były zadania statutowe np.  w Kole Ziemi Olkuskiej  zorganizowano spotkanie z władzami samorządowymi Olkusza, uroczystość poświęconą 160. Rocznicy Powstania Styczniowego i rocznicy wyzwolenia Olkusza oraz spotkanie sentymentalne w dawnych koszarach Dywizjonu Rakietowego. W Kole nr.18/8 obok spotkania integracyjnego zorganizowano zawody strzeleckie z udziałem wielu znamienitych gości, mistrzów spadochroniarstwa i sportów lotniczych. W kole nr 11 im. gen. Józefa Bema zorganizowano spotkanie koła z udziałem prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. W Kole nr. 22 „Podhalańczycy” zorganizowano uroczyste obchody 42. rocznicy działalności ZŻWP, z udziałem  Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, przedstawicieli Kongregacji Kupieckiej i Bractwa Strzeleckiego. Uzyskane informacje, problemy, uwagi zostały uważnie wysłuchane, przeanalizowane i następnie omówione podczas posiedzenia zarządu, a wnioski zostały przyjęte do działalności zarządu i  przedstawione uczestnikom posiedzenia.
    Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o ufundowaniu sztandaru dla MZW ZŻWP, ponieważ dotychczasowy sztandar nie spełnia już wymogów ceremonialnych jest za ciężki i posiada zdezaktualizowane napisy. Uchwałę przyjęto podczas głosowania członków zarządu, a pomysł został poparty przez wszystkich przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji kombatanckich.
     Uwagi, propozycje i problemy przedstawione przez uczestników posiedzenia zostaną przeanalizowane podczas posiedzenia prezydium zarządu, a wnioski  przedstawione dla prezesów kół do wdrożenia w działalności bieżącej.

  
 
 

29. maja - "Święto Misjonarzy"

                Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest szczególną datą i okazją aby wyrazić uznanie dla posłannictwa i zasług żołnierzy ze stowarzyszeń kombatanckich i weteranów za ich udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Operacje pokojowe i humanitarne od wielu lat stanowią specjalność naszej armii, umacniając prestiż na świecie i przynoszą dumę Siłom Zbrojnym RP jest dla nas wielkim honorem, że mieliśmy możliwość służyć pod flagą biało czerwoną w ramach sił pokojowych ONZ. Obecnie "misjonarze" obok budowania i umacniania pokoju są zaangażowani w przekazywaniu naszych doświadczeń i wiedzy młodszej generacji. Życzę wszystkim Tym którzy nosili, noszą z honorem i planują założyć "Niebieski Beret ONZ" niewyczrpanych sił i zdrowia, niechaj zaangażowanie w realizacji zadań przynosi nieodmiennie zadowolenie i satysfakcję.

 
    


Działalność edukacyjno historyczna MZW ZŻWP

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Cezarym Harasimowiczem – znanym scenarzystą, aktorem, dramaturgiem i pisarzem. Laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy i amerykańskiej nagrody Hartley-Merrill Prize. Pisarz zaprezentuje swoją najnowszą książkę będącą opowieścią o Tadeuszu Kościuszce pt. „Testament, czyli opowieść o Tadeuszu Kościuszce słowami jego Ordynansa, syna afrykańskiego księcia Agrippy Hulla”. Podczas spotkania prezentowana będzie wystawa historyczna "Tadeusz Kościuszko upamiętniony w banknotach i monetach" ze zbioru Fundacji im. Tadeusza Kościuszki z Krakowa


 

Spotkanie odbędzie się 12 maja 2023 r., godz. 1700,  budynek GBP w Jedliczu.Z życia Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

        28 kwietnia w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera 1 Liceum Ogólnokształcącym, odbyła się uroczystość przeniesienia obelisku i nadania strzelnicy szkolenej imienia porucznika pilota Kazimierza Bursztyna, uczestnika wojny obronnej w 1939 r., poległego bohaterską śmiercią pilota we Francji. Ponadto podczas uroczystosci wręczone zostały uczniom certyfikaty ukonczenia klas mundurowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji oraz stowarzyszeń weteranów i kombatanckich z Polski i Francji. MZW ZŻWP, reprezentowany był przez prezesa MZW i zastepcę, prezesa Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyrekcji szkoły podziękowań i dyplomów uznania za dotychczasową współpracę i złożeniem kwiatów pod obeliskiem por pil. Kazimierza Bursztyna.

     

 

Spotkanie wielkanocne z dr Andrzejem Kuligiem , Zastępcą Prezydenta Krakowa

  18 kwietnia 2023 r. odbyło się wielkanocne spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z panem dr Andrzejem Kuligiem, Zastepcą Prezydenta Miasta Krakowa. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę, przezes zarządu złożył życzenia wielkanocne i podziękował za wsparcie Urzędu Miasta dla przedsięwzięć patriotyczno historycznych, organizowanych przez ZŻWP oraz przedstawił propozycje dalszych działań planowanych do realizacji w drugim półroczu 2023 r. Prezes MZW ZŻWP poprosił o ewntualną pomoc Urządu Miasta Krakowa w realizacji działań pomocowych na rzecz kombatantów, weteranów i naszych sympatyków ze społeczeństwa Małopolski. Prezydent zadeklarował pomoc w realizacji zadań statutowych, możliwość wykorzystania sali konferencyjnej i wsparcie w organizacji planowych zamierzeń i uroczystości m. in. 200. rocznicy usypania Kopca Kościuszki oraz spotkania planowanego przez koło nr 22 ZŻWP, podsumowujące ostatnie 20 lat działalności koła i związku.                                                              

 

                         
                       Kontynuacja działalności integracyjnej i patriotyczno historycznej.

W wielotetniej tradycji Polskiego Społeczeństwa "osoby które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodzących w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, obdarzone są szacunkiem, a nawet czcią. Choc ich ofiara męstwa, a często zdrowia była wielka, to zazwyczaj po zakończeniu działań wojennych lub odbytej służbie, popadali w zapomienie, egzystując często w biedzie na marginesie życia społecznego. Dlatego już w początkowych latach  II RP, weterani wojen niepodległościowych tworzyli organizacje kombatanckie.

Działania aktywizujące i integrujące środowisko weteranów i kombatantów
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie"

14 kwietna 2023 r. odbyła się symboliczna uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie "Narębski Point" poswięcona pamięci Żołnierzy II Korpusu Polskiego, Bohatera z Monte Cassino, płk prof. Wojciecha Narębskiego. W uroczystości uczestniczyli żołnierze, harcerze "Czerwone Maki" ze Skawiny, przedstawiciele stowarzyszeń weteranów i kombatantów w tym przedstawiciele MZW ZŻWP. Podczas spotkania omawiano możliwości dalszej współpracy i integracji w obszarze patriotyczno historycznym.

 
Stowarzyszenie „Narębski Point"

***

      Nasz Kolega Roman Czapkowski w ramach wycieczki sentymentalnej odwiedził Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, której jest absolnentem. Spotkał się z kadrą i studentami WAT, rozmawiał na temat obecnych warunków studiów i pracy naukowej w akademi. W ramach kolejnych zamierzeń planowany jest zjazd koleżeński absolwentów Wydziału Elektroniki promocji '74. Roman - powodzenia i kolejnych udanych spotkań.

      

 

Spotkanie koła  22 ,,Podhalańczyków’’

          Prezes Koła 22 kpt. Ledkiewicz zwołał na 11.03.2023 r  zebranie koła  w celu przedyskutowania sposobu realizacji Planu działania na 2023 r. oraz zaległego wręczenia podziękowań i odznaczeń. Szczególne podziękowania otrzymał kolega ppłk Leszek Mucha, którego działalność w 2022 r. efektywnie  wsparła sukcesy koła. W trakcie dyskusji nad realizacją Planu działania na br. trzy tematy wzbudziły gorącą dyskusję:

  1. Współpraca z samorządem która pomiędzy kołem a władzami miasta układa się od wielu lat wzorowo. W toku dyskusji zastanawiano się czy koło nie wymaga zbyt wielkiego zaangażowania samorządu na rzecz Związku szczególnie teraz kiedy współpracę taką podjął Małopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP i MZW stał się uprawnionym i faktycznym reprezentantem Związku wobec Samorządu. Ostatecznie ustalono że wszelkie kontakty z władzami miasta uzgadniane będą z prezesem MZW. 
  2. Zasygnalizowano organizację rajdu samochodowego wspólnie z Kongregacją kupiecką i Bractwem Kurkowym. Ustalono że o rajdzie powiadomione zostaną koła Związku oraz organizacje partnerskie z Krakowa. Rajd odbędzie się w okolicach Krakowa. Chętnych do udziału w rajdzie zbierze organizator do maja a rajd odbędzie się we wrześniu.
  3. Emocje wzbudziło zbieranie składek na Związek w 2023 r, koszty organizacji spotkań, wiązanki i wieńce oraz drobne zabezpieczenie w potrzebne materiały  podrożały niemal  o 80 % i pozostająca w kole części składek  nie zabezpieczają potrzeb koła. Ostatecznie zdecydowano że dla potrzeb naliczenia wysokości składki odprowadzanej do MZW zbierana będzie składka w wysokości 25 gr od każdych stu złotych zadeklarowanych przez członka natomiast na bieżące potrzeby będzie ogłaszana dodatkowa składka. W 2023 r planuje się cztery spotkania na które zapraszani będą przedstawiciele innych kół i współpracujących organizacji. 

          Na koniec przedstawiciel MZW zaprosił zebranych na 25. marca na spotkanie z okazji 160 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Patronat Honorowy

      Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, został poproszony o objęcie Honorowym Patronatem jednego z przedsięwzięć upamiętniającego 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego "Kraków dla Powstania 1863", organizowanego w szkołach krakowskich. Jest to dla naszego związku wyróżnienie i wpisuje się w nasze działania związane z rocznicą Powstania Styczniowego planowane w tym roku.
Szanowne Koleżanki , Koledzy Sympatycy

  odszedł na wieczną wartę Bohater, Żołnierz 2 Korpusu Polskiego płk w st. spocz. prof. Wojciech Narębski, Żołnierz II Polskiego Korpusu i Bohater, uczestnik bitwy o Monte Cassino, wybitny naukowiec. Uroczystości pogrzebowe państwowe odbyły sie w Kościele Św. Anny, mszę św. celebrował Arcybiskup Jędraszewski. Prezydent RP odznaczył prof. Narębskiego pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a Minister Obrony Narodowej mianował do stopnia pułkownika. Odprowadzenie zwłok na cmentarz w Grębałowie odbyło się w asyście honorowej wojska, harcerzy, weteranów i organizacji kombatanckich.

- Cześć Jego Pamięci -